Prezența convenție privind “Termenii și condițiile de utilizare a serviciului de găzduire pagini web”, stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul codesiders.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciul de găzduire și are valoarea unei convenții/contract încheiate/încheiat între S.C. PICROMATICS S.R.L. (denumit în continuare “Prestator”), în calitatea sa de proprietar și administrator al site-ului codesiders.com și de furnizor al serviciului, și orice persoană care vizitează ori accesează site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile (denumit în continuare “Beneficiar/utilizator/client”).

Obiectul convenției – Serviciu găzduire web

Obiectul prezentului contract/convenție îl constituie prestarea de servicii informatice, la solicitarea explicită a Beneficiarului, realizată prin intermediul căilor de comunicare descrise la punctul în continuarea acestei convenții și supunerea acestora termenilor generali și condițiilor descrise în acest document și/sau în acte adiționale particulare prezentului document, denumite în continuare Anexe.

Prestatorul va desfășura activitățile aferente prezentei convenții doar în limita serviciilor enumerate în continuare și doar la solicitarea explicită a Beneficiarului:

  • Administrarea serviciilor de găzduire online (hosting), necesare desfășurării activității comandate în termenii și condițiile descrise în această convenție..

Prestarea serviciilor informatice

Prezentei convenții i se pot atașa documente adiționale, denumite Anexe, pentru fiecare ansamblu de unul sau mai multe servicii, denumit în continuare Proiect. De asemenea aceasta convenție poate fi schimbată în orice moment, cu informarea implicită a clienților/utilizatorilor.

Prestatorul se obligă să ofere Beneficiarului instrucțiuni, suport și asistență pentru produsele, serverele, limbajele de programare, necesare Beneficiarului pentru utilizarea eficientă a elementelor ce constituie Proiectul în cauză.

Beneficiarul va pune la dispoziție toate materialele, informațiile și documentele necesare realizării serviciului solicitat, către Prestator, în formatul cerut de Prestator, atunci când acestea sunt solicitate, pentru crearea condițiilor corespunzătoare de lucru.

Cererile de schimbare a soluțiilor avizate, precum și/sau solicitările de servicii suplimentare ale beneficiarului vor fi analizate de către Prestator, iar în caz de acceptare vor fi considerate servicii suplimentare sau Proiect nou, care vor face obiectul unor acte adiționale, Anexe la prezentul Contract.

Termeni generali și condițiile serviciilor

Căile de comunicare adecvate dintre Prestator și Beneficiar, în vederea transmiterii de materiale, informații și documente necesare executării serviciilor solicitate, precum și în vederea redactării și/sau semnării acordurilor sau altor documente necesare desfășurării activității sunt:

            a) Poștă

            b) Poștă electronică de tip e-mail

            c) Formulare de contact online, regăsite pe site-ul codesiders.com

            d) Servicii de tip cloud (WeTransfer, MyAirBridge, DropBox, Google Drive, Microsoft OneDrive etc.)

Asistența tehnică, instrucțiunile de folosire și suportul oferit Beneficiarului se realizează exclusiv prin intermediul căilor de comunicare descrise anterior, Prestatorul fiind obligat să ofere aceste servicii în termenii stabiliți în această convenție și conform pachetului de servicii solicitat de către Beneficiar.

Activitățile de administrare și mentenanță a produselor proprietare sau neproprietare Prestatorului presupun realizarea operațiunilor necesare în vederea asigurării funcționării corecte a produselor și intervenția tehnică la nevoie, în cazuri extreme, activități și cazuri ce pot fi descrise și particularizate detaliat în Anexa asociată Proiectului în cauză, Prestatorul neasumându-și nicio responsabilitate de orice natură, pe lângă restituirea sumei solicitate și achitate către Prestator aferente serviciului de administrare, în cazul imposibilității rezolvării unei probleme, apărute în procesul de funcționare a produsului.

Administrarea serviciilor de găzduire online (hosting) presupune executarea operațiunilor informatice sau fizice necesare pentru găzduirea produsului software al Beneficiarului în condiții de funcționare corectă a produselor așa cum poate fi descris detaliat în Anexa asociată Proiectului în cauză, iar optimizarea funcționării găzduirii face obiectul unui alt tip de serviciu și, implicit, a unui  alt act adițional, Prestatorul neasumându-și nicio responsabilitate de orice natură, pe lângă restituirea sumei solicitate și achitate către Prestator aferente serviciului de administrare, în cazul imposibilității rezolvării unei probleme, apărute în procesul de funcționare a produsului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal intră sub incidența legilor și prevederilor asociate protecției datelor cu caracter personal iar termenii și condițiile prelucrării acestora de către Prestator se regăsesc în această convenție

.

Prestatorul nu va colecta voit statistici ce violează viața privată a persoanelor și/sau orice legi sau prevederi referitoare la protecția datelor personale sau dreptul la viață privată, neasumându-și nicio responsabilitate de orice natură, în cazul în care produsele acestuia sunt utilizate sau modificate pentru colectarea unor date ce violează vreuna din situațiile menționate și se dovedește că Prestatorul nu se află în cunoștiință de acest fapt și nu există un acord scris între părți.

Realizarea de soluții privind securitatea informațiilor presupune oferirea de către Beneficiar a tuturor informațiilor pe care Prestatorul le poate considera utile în proiectarea, instalarea și administrarea unor sisteme de securitate informațională, presupune realizarea tuturor operațiunilor necesare și posibile Prestatorului, în vederea întăririi securității produsului în cauză, operațiuni stabilite de către părți și descrise detaliat într-o Anexa asociată Proiectului în cauză, Prestatorul negarantând în niciun fel securitatea absolută a produsului Beneficiarului și nefiind responsabil pentru eventualele pagube sau daune produse de entități terțe rău-voitoare care atentează la datele și integritatea serviciului Beneficiarului, în mod independent de voința Prestatorului. În astfel de cazuri, partea care observă incidentul de securitate, este obligată să facă cunoscut incidentul imediat celeilalte părți.

Părțile vor cădea de acord asupra serviciilor suplimentare care trebuie efectuate sau asupra celor care nu mai sunt necesare, deciziile și modificările tarifare făcând obiectul unui alt act adițional, Anexă.

Prestatorul are obligația de a livra produsele și de a presta serviciile informatice în conformitate cu propunerea sa tehnică.

Prestatorul va lucra în conformitate cu regulile de bună practică și cu standardele așteptate de la personalul calificat cu experiență relevantă. Prestatorul nu garantează că serviciile sunt absolut lipsite de erori și, drept urmare, Prestatorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate către Beneficiar  sau terți pentru orice fel de daună directă sau indirectă, incluzând aici și profit pierdut, economii pierdute sau alt tip de daună specială, incidentă sau în consecință, chiar dacă Prestatorul a fost avertizat în privința riscurilor. De asemenea, răspunderile Beneficiarului sunt limitate la sumele asupra cărora s-a căzut de acord în prezenta convenție, în achiziționarea unui pachet de servicii informatice de găzduire și în actele adiționale, aferente serviciilor solicitate, în cazul unor daune provocate Prestatorului sau altor terți, incluzând aici și profit pierdut, economii pierdute sau alt tip de daună specială, incidentă sau în consecință, chiar dacă Beneficiarul a fost avertizat în privința riscurilor.

Prestatorul nu este responsabil în niciun fel pentru daunele provocate de utilizarea improprie sau neconformă a produselor software/hardware, echipamentelor, calculatoarelor, perifericelor, elementelor, datelor, informațiilor, serviciilor sau altor activități realizate de acesta, de către Beneficiar sau alte părți terță.

Prestatorul nu este responsabil în niciun fel pentru daunele provocate de erorile apărute în funcționarea produselor software/hardware, echipamentelor, calculatoarelor, perifericelor, elementelor, datelor, informațiilor, serviciilor sau altor activități realizate de acesta, fără știrea sau voința Prestatorului.

În afara termenilor generali prezenți în acest Contract, se mai pot adăuga, prin acte adiționale specifice Proiectelor, alți termeni și alte condiții, cu acordul părților.

Termeni specifici serviciului de găzduire web

Conținut

Este interzisă publicarea pe serverele furnizorului de conținuturi sau trimiteri (links) către astfel de conținuturi care: (I) încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi; (II) au conținut obscen sau pornografic sau de natura violentă; (III) au conținut defăimător sau calomnios; (IV) au conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu; (V) conțin viruși, cai troieni sau altele similare; (VI) conțin software piratat sau se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare. Este, de asemenea, interzisă utilizarea serverelor noastre exclusiv ca suport de stocare (exp. filme, mp3, poze, etc.).

Elemente interzise

– Scripturi pentru proxy, anonimizator

– Scripturi pentru IRC

– Scripturi de top site-uri

– Scripturi de jocuri online ( se exclud joculețe în flash )

– Mail bomber, mass mail sau orice script de trimis emailuri nesecurizat

– Torrent tracker

– Chat room-uri care consumă excesiv resurse și chaturi WAP

– PhpShell și scripturi similare pentru executarea de comenzi.

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverului de shared hosting (exemplele includ, dar nu se limitează la: CPU load peste limite normale, mass mailing, query-uri SQL foarte frecvente și/sau de durată ) va fi considerată abuz și va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți colocați. Consumul maxim acceptat pentru site-uri este de 5 % CPU , 5% MEM și 1.5% MYSQL, iar procesele pot să consume maxim 10% CPU, consumurile mai mari pot fi considerate abuzuri de server.

Email

Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site găzduit de noi va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără ramburs. Pot fi operate liste email in condițiile în care persoanele se înscriu pentru a primi mesaje, și se publica în toate mesajele procedura de retragere din liste.

Această politică (restricție) este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting. Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea masivă a resurselor unui server, aceasta având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de clienți. Prima încălcare a acestei politici are ca rezultat suspendarea imediată a contului de găzduire.

Resurse

Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse de pe server. Dacă un cont utilizează o cantitate foarte mare de resurse de pe server, vom contacta clientul respectiv pentru a discuta în această privință. În cazul în care un cont utilizează o cantitate mult prea mare de resurse ( memorie, procesor, banda internet), contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat, fără informarea prealabilă, pentru a menține buna funcționare a serverului.

Clienții pot să solicite îmbunatățirea pachetului sau mărirea temporară a resurselor alocate. Constituie responsabilitatea clientului să ne contacteze din timp pentru a solicita mărirea resurselor, pentru a evita, astfel, suspendarea contului.

Informații ale clientului

Clientul este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații sensibile.

Răspundere limitată

Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizarii serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Utilizatorul declară că înțelege și acceptă că, în orice situații în care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totală a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv și care ar putea fi achitate de furnizor, nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor (taxelor) achitate de către utilizator, furnizorului.

Backup

Backup-urile pentru serviciile de găzduire sunt realizate de către noi în funcție de pachetul de servicii ales de către Beneficiar, atât la fișiere , căsuțe de email, cât și la baza de date, pe un server extern, și sunt păstrate minim 5 zile. Totuși, nu oferim nici o garanție pentru integritatea backup-urilor. Sfătuim toți clienții să downloadeze propriile backup-uri din panoul de control, de la opțiunea Backup.

Furnizorul nu este responsabil în nici un mod pentru pierderea informațiilor găzduite ca urmare a acțiunilor utilizatorilor sau datorită erorilor existente în aplicațiile care nu sunt asociate cu serviciul. Ca exemplu, panoul de control nu este asociat cu serviciul și nu este pus la dispoziție de către furnizor, fiind dezvoltat și oferit de către Cpanel.net.

Uptime garantat

Serviciul oferit de codesiders.com garantează un uptime mediu al serverelor de 99.9 % .

Sunt excepții următoarele:

– Situații de forță majoră, în care noi nu putem avea nici o influență, cum ar fi: războaie, calamități naturale, indisponibilitatea / întreruperea comunicațiilor, foc, viruși, hackeri, nefuncționarea corectă a unui software oferit de altă sursă ( scripturi gratuite, software de comerț electronic sau procesator de plăți online), flood, cutremure, embargouri, acțiuni ale autorităților legale.

– Lucrări de întreținere anunțate sau în situații critice, upgrade-uri ale serverelor.

– Domain name system (DNS), probleme care nu pot fi controlate MxHost.ro

– Probleme de acces ale clientului cu FTP, POP, IMAP sau SMTP.

Scripturi CGI

Scripturile CGI pot fi utilizate de către clienții noștri, fiind o parte inclusă în serviciile oferite, dar orice script CGI realizat special pentru a afecta în mod negativ performanța serverului sau integritatea rețelei, poate fi oprit fără preaviz.

Servicii suplimentare

În cazul în care scriptul care doriți să îl folosiți necesită activarea altor programe software pe server, codesiders.com nu este obligat să instaleze acele programe. În acesta intră și modificarea unor parametri ale programelor folosite pe servere.

Orice cerere de upgrade la cont ( spațiu / trafic / alt pachet ) se face prin email cu cel puțin 24 ore înainte de modificare. Nu ne asumăm nicio răspundere dacă nu se face upgrade la cont și se termină traficul site-ului sau spațiul. Clientul poate verifica în permanență resursele alocate în panoul de control – Cpanel.

Relație contractuală

Prestatorul nu are autoritatea de a-și asuma responsabilități sau obligații în locul Beneficiarului și nu poate reprezenta Beneficiarul în niciun fel de situații.

Prin bifarea opțiunii de acceptare a termenilor și condițiilor, prezentă pe site, în procesul de contactare al Prestatorului, precum și prin plata de către Beneficiar a serviciilor oferite, toate condițiile prezentei convenții se consideră luate la cunoștiință și acceptate de către ambele părți, această convenție având valoare de contract încheiat între Prestator și Beneficiar.

Confidențialitate, prelucrarea datelor, drepturi de autor

Prestatorul își rezervă dreptul de autor asupra lucrărilor realizate (mărci, denumiri, nume de domenii, drepturi de design, de baze de date, informații confidențiale – know-how, elemente foto, video, grafice sau de alt tip de conținut media, produse software, soluții de securitate, alte soluții legate de Tehnologia Informației și alte drepturi de proprietate intelectuală) și vor rămâne proprietatea intelectuală a Prestatorului, în cazul în care nu se prevede altfel în Anexa asociată Proiectului în cauză sau în alt acord scris.

Mărcile Beneficiarului pot fi utilizate cu referință doar cu aprobarea scrisă prealabilă a acestuia.

Mărcile Prestatorului pot fi utilizate cu referință doar cu aprobarea scrisă prealabilă a acestuia.

Prestatorul va păstra confidențialitatea datelor Beneficiarului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Prestator se realizează doar cu acordul scris (chiar și în format electronic) al părților implicate, acesta fiind liber consimțit, oferit voluntar, fără ambiguități, specific și informat cel puțin asupra identității Prestatorului, asupra tipului de date ce urmează a fi procesate și asupra scopului pentru care acestea sunt procesate. Dacă acest acord se dovedește a fi oferit sub orice fel de presiune sau influență, ce ar fi putut determina decizia părții, acordul devine invalid. Prelucrarea de către Prestator a unor date cu caracter personal, proprietate a unor părți terță, părți ce nu se regăsesc în prezenta convenție sau în alte acte adiționale, oferite în mod indirect sau direct de către Beneficiar spre prelucrare, prin natura serviciilor solicitate și oferite Beneficiarului, se realizează sub aceleași condiții, fiind necesar un acord scris (chiar și în format electronic)  în această privință, acord între Prestatorul prezentului Contract și părțile terță, ale căror date fac obiectul serviciilor oferite Beneficiarului. Dacă acest acord se dovedește a fi oferit sub orice fel de presiune sau influență, independente de Prestator, ce ar fi putut determina decizia părții de a-și lăsa spre prelucrare datele cu caracter personal, acordul devine invalid, iar Prestatorul nu este responsabil sub nicio formă pentru daunele produse.

Dacă afilierea Beneficiarului la regulile și legislația în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal, prezintă probleme de ordin legal, Prestatorul nu este răspunzător, nu este asociat și nu reprezintă în niciun fel Beneficiarul în relațiile acestuia cu alte părți terță, ce nu se regăsesc în prezentul Contract sau actele adiționale.

Prestatorul se obligă să nu folosească datele cu caracter personal obținute în urma executării de servicii pentru Beneficiar, altele decât cele explicit și detaliat descrise în această convenție sau în alte acte adiționale dintre Prestator și Beneficiar, cât și în acordul de prelucrare al datelor cu caracter personal dintre Prestator și părțile implicate.

Prestatorul se obligă să prelucreze toate datele cu care lucrează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor personale (GDPR) și să ofere în mod transparent și facil acces la politica companiei privind prelucrarea datelor personale.

În utilizarea produselor neproprietare Prestatorului, acesta se obligă să protejeze Beneficiarul de orice revendicare de drept de proprietate intelectuală a vreunei parți terță. În utilizarea produselor neproprietare Beneficiarului, acesta se obligă să protejeze Prestatorul de orice revendicare de drept de proprietate intelectuală a vreunei parți terță.

Prestatorul își rezervă dreptul de a publica, expune, introduce în portofoliu lucrările executate Beneficiarului, fără a publica elementele ce se află sub influența pasajelor referitoare la confidențialitate sau protecția datelor personale, dacă nu se specifică altfel în documentele Anexă asociate Proiectului în cauză.

Informații despre politica de confidențialitate aplicabilă în utilizarea website-ului codesiders.com se regăsesc și în Politica de confidențialitate.

Alte obligații

Prestatorul are obligația de a păstra permanent legătura cu Beneficiarul și de a informa asupra tuturor etapelor, modificărilor, deciziilor, propunerilor ce vizează produsul sau serviciul solicitat.

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului toate informațiile pe care Prestatorul le consideră necesare în mod rezonabil pentru îndeplinirea obiectivelor descrise detaliat în Anexa asociată Proiectului în cauză, în cel mai scurt timp posibil de la semnarea documentului ce atestă începerea unui Proiect.

Prestatorul are obligația de a presta serviciile solicitate într-o durată maximă de timp stabilită între părți de comun acord și specificată în pachetul de servicii, solicitat de către Beneficiar sau în alte acte adiționale consimțite între părți. Durata de timp scursă se calculează de la data furnizării de către Beneficiar, către Prestator a tuturor materialelor, informațiilor și documentelor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Proiectului în cauză.

Beneficiarul se angajează să solicite și să verifice specificarea Proiectului, a tuturor caracteristicilor aspectuale și funcționale ale produsului. Caracteristicile nespecificate detaliat, în această convenție sau în alte acte adiționale, se vor considera a fi lăsate la latitudinea Prestatorului.

Beneficiarul se angajează să testeze produsul în termenii stabiliți și să solicite periodic verificarea stadiului în care se află Proiectul, să ofere recenzii asupra produsului și să comunice acordul sau dezacordul în privința etapelor Proiectului într-un timp rezonabil.

Beneficiarul se obligă să își respecte obligațiile și termenele de plată pentru produsele sau serviciile realizate de către Prestator.

Beneficiarul se obligă să nu efectueze, pe parcursul lucrărilor, modificări sau adaptări la cele preluate, cu sau fără ajutorul unor entități terță, fără acordul scris al Prestatorului.

Durata convenției

Durata de acțiune a prezentei convenții și a condițiilor prezente în aceasta depinde de pachetul de servicii contractat de către Beneficiar.

Dacă una din părți decide rezilierea prezentei convenții, aceasta se adresează în scris prin intermediul uneia dintre căile de comunicare descrise anterior, celeilalte părți realizând astfel un preaviz cu cel puțin 20 zile lucrătoare înaintea încetării serviciilor, iar cu consimțământul ambelor părți prezentul contract se poate rezilia fără plata vreunor daune.

Dacă una din părți decide rezilierea serviciilor în timpul execuției unui/unor Proiect/e și dacă respectiva parte nu invocă forța majoră în termenii și condițiile descrise în prezenta convenție, atunci părțile vor stabili în scris, prin intermediul unui act adițional dacă Proiectul/le aflat/e în curs de execuție va/vor fi dus/e la îndeplinire, facturat/e și achitat/e, iar dacă execuția se întrerupe, în acest caz dacă se facturează și achită parțial.

Serviciul poate înceta, de asemenea, din alte cauze prevăzute de lege.

Rezilierea prezentei convenții nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

Răspunderea în cazul nerespectării condițiilor

Pentru nerespectarea obligațiilor Prestatorului sau neîndeplinirea obiectivelor Proiectului în cauză în termenul stabilit de comun acord, Prestatorul se obligă să ofere o reducere a tarifului, pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 0.5% din valoarea absolută a Proiectului până la executarea serviciilor

Pentru nerespectarea obligațiilor de plată ale Beneficiarului în termenii și condițiile stabilite, acesta se obligă să plătească, pentru fiecare zi de întârziere față de termenul de plată, o penalizare în valoare de 0.5% din valoarea absolută a serviciului contractat

Dacă Beneficiarul nu onorează plata în termen de 10 zile de la emiterea de către Prestator a facturii, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării. Imediat ce Beneficiarul onorează plata integrală a serviciilor scadente, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp.

Plata și facturarea

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.

Prestatorul va emite o factură cu valoarea serviciilor prestate și va fi trimisă prin email.

Pentru sumele exprimate în moneda Euro (EUR) se va factura echivalentul în lei (RON) calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, pentru ziua facturării. Tarifele pentru serviciile prestate nu includ TVA.

Plata se va efectua Prestatorului prin transfer bancar către contul ce poate fi solicitat sau găsit în partea de sus a facturii emise și se va confirma prin trimiterea unei fotocopii a ordinului de plată, trimisă prin intermediul unei căi de comunicare descrise mai sus, ce va reprezenta dovada plății.

Plata va fi considerată validă doar în momentul în care dovada plății ajunge în posesia Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să efectueze transferul bancar în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii de către Prestator, achitând astfel contravaloarea facturii în avans la începutul fiecărei perioade de plată.

Clienții care doresc închiderea unui cont de găzduire sau al oricărui serviciu achiziționat trebuie să trimită o notificare pe email, cu cel puțin 5 zile înainte de data scadentă, altfel factura emisă va trebui achitată pentru minim o lună.

În cazul în care se depășesc 30 de zile de neplată și contul este șters de pe server, clientul poate cere repunerea site-ului dintr-un backup mai vechi; în cazul în care acest lucru va fi posibil, se va taxa cu o suma de 25 Euro (EUR) acest serviciu, doar daca s-a finalizat cu succes recuperarea site-ului.

Forța majoră

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod eronat sau necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea și/sau executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege.

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore și/sau în intervalul de timp, stabilit în scris, prin act adițional prezentului Contract, de comun acord între părți, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 48 de ore, în mod complet și fără ambiguități, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni calendaristice, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Succesiune legală

Succesorii legali, atât ai Prestatorului cât și ai Beneficiarului, vor fi îndreptățiți la drepturile și supuși obligațiilor stabilite de prezentul Contract și de actele sale adiționale.

Legea aplicabilă

Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest Contract și de actele sale adiționale vor fi guvernate de legile române în vigoare din domeniu.

Soluționarea litigiilor

Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor, prin tratative directe, conform procedurii concilierii directe reglementată de Codul de Procedură Civilă.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a face adăugiri, anulări sau modificări în Termeni și Condiții, pachetele de găzduire, prețuri și pe site oricând, informarea făcându-se prin intermediul site-ului sau panourilor de control ale clienților.

Alți termeni și condiții

Pentru alte servicii oferite de codesiders.com se impune realizarea și consimțirea unui contract specific serviciului contractat, contract ce se stabilește, trimite și semnează în format electronic prin intermediul căilor de comunicare descrise în această convenție.